Monthly Archives: October 2016

2016 navarAthri

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Thanks to SrIpAdham thAngis for the pictures