Monthly Archives: March 2015

2015 panguni uthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

panguni brahmOthsavam for perumAL – Mar 24th to April 3rd

 • sEnai mudhaliyAr puRappAdu – the day before the uthsavam starts.

11038639_399981383507843_1833493115496869972_n1

10984295_400444830128165_8794437982454279854_n

10300513_400775133428468_2972262665486799317_n

 • Day 3 – hanumantha vAhanam

10431543_401148936724421_8218496312212482423_n

 • Day 4 – sEsha vAhanam (Morning – vAnamAmalai mutt visit)

13168_401515326687782_8808565628060734476_n

10403184_401986416640673_6832781226820601506_n

 • Day 6 – yAnai (elephant) vAhanam

11084290_402306139942034_1113503511949823947_n

 • Day 7 – indhra vimAnam

11065898_402711483234833_7705716199208293892_n

 • Day 8 – kudhirai (horse) vAhanam

11012755_403131396526175_2539554756524800171_n

 • Day 9 – rathOthsavam in the morning and punnai mara vAhanam in the evening

10487198_403290863176895_8410700210268089106_n 11102741_403476043158377_327601481961272480_n

 • Day 10 – sapthAvaraNam

11130160_403835403122441_4066247469809794498_n11088241_403835446455770_317443324857888358_n

Thanks to srIpAdham thAngis for the pictures

2015 mAsi uthsavam – nammAzhwAr prathishtOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

nammAzhwAr dhivya mangaLa vigraha prathishtOthsavam – Feb 28th to Mar 12th – completing on mAsi visAkam

 • Day 0 – madhurakavi AzhwAr puRappAdu

10997728_386820151490633_3262040310694116967_n

 • Day 1 – nammAzwAr – parangi nARkAli (chair) vAhanam

11011432_387409931431655_1861506477143300644_n

 • Day 2 – ALmEl pallakku

10409073_387794044726577_9159240368964427616_n 11046598_387794344726547_7579707926689715809_n

 • Day 3 – pinnai mara (tree) vAhanam

10996161_388234738015841_48266836252990863_n

 • Day 4 – thiruppuLi AzhwAr (tamarind tree) vAhanam

10999879_388685914637390_1235929536449471120_n11045347_388715534634428_1949746533360723703_n

 • Day 5 – perumAL – garuda vAhanam, AzhwAr – hamsa vAhanam

11025795_389174164588565_8979825536811446024_n 11025941_389174191255229_5846933950439630610_n

 • Day 6 – yAnai (gaja/elephant) vAhanam

10410618_390286251144023_179153218229208819_n

 • Day 7 – Morning – nammAzhwAr thirumanjanam and sErththi with emperumAnAr. Evening – chandhra prabhai

11018637_390860634419918_2370383151860311797_n

11053262_390966787742636_6792025031276900718_n

 • Day 8 – kudhirai (horse/aswa vAhanam)

11045322_391650511007597_4843957771052498739_n

11025200_391850640987584_644839092140554899_n

11025711_392190030953645_3042079265199917236_n 11046608_392190180953630_8594362979296788322_n

10407308_392855067553808_2727097055357169955_n 11024764_392864634219518_993036363393110370_n

10471224_393477587491556_810120807520526556_n

 • Day 12 – thIrthavAri (noon) and sapthAvaraNam (evening)

11041770_394226394083342_5405973217065464393_n10980706_394220720750576_6602013592299701363_n 11054454_394220794083902_4761163549396073699_n

11071039_394832910689357_7266300532917010910_n11044623_394578904048091_8484485755061220760_n

11038393_389174217921893_705365177839046910_nAdhi nAyaki – temple elephant

Thanks to srIpAdham thAngis for the pictures